بر گزاری چشن عید غدیر توسط انجمن علمی فرهنگی یاسین
اخبار پیام یاسین
1396/11/7

بر گزاری چشن عید غدیر توسط انجمن علمی فرهنگی یاسین در تهران - شوش با همکاری دوستان مهاجر ساکن تهران

گروه سرود

 

دوستان شرکت کننده در چشن عید غدیر

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

سخنران مجلس جناب آقای صادقی

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

جناب آقای کریمی در حال بر گزاری مسابقه علمی فرهنگی

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"